Welcome to Israel

Ito ay proyekto namin sa AP na ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang bansang Israel at bakit kailangan natin bibisitahin o makita ang magandang bansa na ito.

This is our project in AP - to show you how beautiful the country Israel is and why we should visit or see this wonderful country.


- Jessan Obeso, Jethro Ababa, and Kyla Bocala

Linggo, Hulyo 24, 2011

Kaunting Tungkol sa Israel -A Little About Israel-


Ang Israel ay isang parlyamentaryo republika sa Kanlurang Asya, na matatagpuan sa silangang baybayin ng Dagat Mediteraneo. Matagpuan ang Lebanon sa hilaga nito, Syria sa hilagang-silangan, Jordan at ang West Bank sa sa silangan, Ehipto at ang Gaza Strip sa timog-kanluran. Naglalaman ang Israel ng mga heograpiya magkakaibang mga tampok sa loob ng relatibong maliit na lugar.

Sa buong mundo, ang estado ng Israel lamang ang estado na karamihan sa mga tao na tumira dito ay mga Hudyo at ito ay tinukoy bilang isang Jewish at demokratikong estado sa Basic Laws nito.

May maraming mga maganda at popular na tanawin na matagpuan sa Israel lalo na ang mga lugar na nabanggit sa bibliya.Ang bandila ng Israel ay pinagtibay sa Oktubre 28, 1948, limang buwan matapos ang pagtatatag ng bansa. Ito ay nangangahulugan ng isang asul na Bituin ni David sa isang puting background, sa pagitan ng dalawang pahalang asul guhitan.

Puti - Simbolo ng liwanag, katapatan, kawalang-malay at kapayapaan.
Asul - Simbolo ng pagtitiwala, katapatan, karunungan, confidence, katalinuhan, pananampalataya, katotohanan, at langit.Ang sagisag ng Israel (Hebrew: סמל מדינת ישראל) ay nagpapakita ng isang menorah na napapalibutan ng isang sanga ng oliba sa bawat panig, at ang pagsulat na "ישראל" (Hebreo para sa Israel) sa ibaba nito. Habang ang background ng simbulo ay laging bughaw, ang menorah at mga oliba na sanga ay maaaring alinman sa puti o golden.

Ang Estado ng Israel ay pinagtibay ang simbulo pagkatapos ng isang disenyo ng kumpetisyon na gaganapin sa 1948. Ang disenyo ay batay sa ang nanalong entry na isinumite sa pamamagitan ng Gabriel at Maxim ang panukala ng Shamir, na may mga elemento na kinuha mula sa iba pang mga submissions, tulad ng Oteh Walisch at W. Struski at Itamar David at Yerachmiel Schechter entry.

Ang imahe na ginamit sa eskudo ay batay sa isang paglalarawan ng ang menorah sa arko ng Titus. Ang menorah ay ginagamit sa sinaunang Templo sa Jerusalem at ay isang simbolo ng Hudaismo mula sa sinaunang mga panahon. Ito ay simbolo ng unibersal paliwanag. Ang mga oliba na sanga ay simbolo ng kapayapaan.English Translation:

Israel is a parliamentary republic in Western Asia, located on the eastern coast of the Mediterranean Sea. You can also find Lebanon to its North, Syria on its Northeast, Jordan and the West Bank in its East, and Egypt and the Gaza Strip to the Southwest. Israel also contains the geographically diverse features within a relatively small area.

The State of Israel is the only state in the whole world in which most of the people who live therein are Jewish. The State of Israel is also defined as a Jewish and democratic state in its Basic Laws.

There are many beautiful and popular landscape and places in Israel especially the places mentioned in the Bible.

The flag of Israel was adopted on October 28, 1948, five months after the country's establishment. It depicts a blue Star of David on a white background, between two horizontal blue stripes.

White - Symbol of light, honesty, innocence and peace.
Blue - Symbolizes trust, loyalty, wisdom, confidence, intelligence, faith, truth, and heaven.

The Emblem of Israel (Hebrew: סמל מדינת ישראל) shows a menorah surrounded by an olive branch on each side, and the writing "ישראל" (Hebrew for Israel) below it. While the background of the emblem is always blue, the menorah and olive branches can be either white or golden.

The State of Israel adopted the emblem after a design competition held in 1948. The design is based on the winning entry submitted by Gabriel and Maxim Shamir's proposal, with elements taken from other submissions, such as Oteh Walisch and W. Struski's and Itamar David and Yerachmiel Schechter's entries.

The image used on the Coat of Arms is based on a depiction of the menorah on the Arch of Titus. The menorah was used in the ancient Temple in Jerusalem and has been a symbol of Judaism since ancient times. It symbolizes universal enlightenment. The olive branches symbolize peace.


-karamihan sa mga katotohanan na nakasulat dito ay kinuha lamang mula sa Wikipedia at iba pang mga pinagkukunan sa internet. Hindi ako umangkin sa karapatan nito-
-most of the facts written here are taken from Wikipedia and other sources in the internet. I claim no rights to them at all-

1 komento:

  1. Naway makakakuha kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa bansang Israel.

    -Hope that you can get a little ideas about Israel

    TumugonBurahin